تصاویر | زندگی عشایر بختیاری در روزهای پاییزی

 اگر چه امروزه زندگی عشایر مانند سابق نیست و دستخوش تغییراتی شده است، اما همچنان هسته و بنیان خانواده در میان این قوم باقی مانده است و خانواده از جایگاه بالایی برخوردار است.
۶۱۲۸۲