تصاویر | عملیات ویژه برای رساندن این قلب ۲۰ ساله به تهران و نجات جان یک تهرانی ۲۶ ساله

41263